Materské centrum Nezábudka

Stanovy

Stanovy Občianskeho združenia - Materské centrum Nezábudka

STANOVY

Občianskeho združenia - Materské centrum Nezábudka

(podľa zákona č. 83/90 Z. z. o združovaní občanov)

Článok 1

Názov združenia

Občianske združenie - Materské centrum Nezábudka

(ďalej len MC) 

Článok 2

Sídlo združenia

Severná 2809/31, 010 01 Žilina 

Článok 3

Cieľ činnosti združenia

Cieľom MC je umožniť žene na materskej dovolenke uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, ponúknuť jej relaxáciu a rozptýlenie. Krásna, ale i vyčerpávajúca starostlivosť o dieťa častokrát vyvolá úplnú izoláciu mamičiek od spoločenského diania, od ich povolania a sebavzdelávania. V konečnom dôsledku to má vplyv na vnútornú rovnováhu a sebavedomie ženy a tým i na samotný prístup k dieťaťu.

Dôležitým poslaním MC je:

 • vytvoriť esteticky príťažlivé prostredie pre deti, kde sa budú uskutočňovať voľné i organizované zábavy, zamerané na hru, pohyb, tvorivosť
 • vytvárať spoločný priestor pre mamičky s deťmi a ich rodinných príslušníkov
 • poskytnúť spoločenstvo, solidaritu a otvorenosť všetkým generáciám
 • vytvoriť nestresové, esteticky a citovo príťažlivé prostredie pre zdravé ako aj handicapované deti
 • orientovať sa na vzdelávanie matiek
 • umožniť matkám s malými deťmi vyjsť z izolácie a prácou pre ostatných sa realizovať
 • vytvoriť miesto, kde sú deti vítané a kde nachádzajú prirodzené spoločenstvo vrstovníkov a vidia svoju matku v inej roli než v domácnosti
 • poskytovať poradenstvo a osvetovú činnosť s podporou odbornej verejnosti
 • organizovať kultúrne podujatia, športové podujatia a výletov
 • poskytovať si rôzne menšie služby vychádzajúce z profesie členov (kaderníčka, krajčírka, kuchárka…) a organizovať bazáre, butiky a pod.

Článok 4

Členstvo v združení

MC je dobrovoľným a demokratickým združením občanov, združujúcich sa bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.

Členom združenia sa môže stať každý človek bez rozdielu pohlavia od veku 18 rokov, ktorý súhlasí s jeho stanovami. O jeho členstve rozhoduje Predsedníctvo, a to tajným hlasovaním, na základe odporúčania najmenej dvoch členov MC.

Členská základňa pozostáva:

 1. riadni členovia - ženy i muži, ktorí prejavia záujem o členstvo a na základe odporúčania aspoň dvoch členov sú zvolení tajným hlasovaním Predsedníctva
 2. sympatizanti - ženy i muži súhlasiaci so stanovami, programom a cieľom združenia.

Práva a povinnosti:

 1. riadni členovia
 • právo aktívnej účasti na činnosti MC vo všetkých oblastiach
 • právo navrhovať nových členov
 • volebné právo - aktívne a pasívne
 • povinnosť platiť členský príspevok, ktorého výšku stanoví Valné zhromaždenie
 • povinnosť dodržiavať stanovy
 1. sympatizanti
 • právo aktívnej účasti na činnosti MC vo všetkých oblastiach
 • povinnosť dodržiavať stanovy
 • povinnosť platiť členský príspevok

Členstvo zaniká

 • vystúpením
 • vylúčením, o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie
 • nezaplatením členského príspevku
 • smrťou

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predsedníctvo
 3. Štatutárny orgán: predseda, podpredseda
 4. Kontrolná komisia
 1. Valné zhromaždenie - je najvyšším orgánom MC. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) rozhoduje o založení, zlúčení a zániku MC. Schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení.

VZ zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však 1x ročne. VZ prejednáva, schvaľuje, prijíma, mení a ruší stanovy. Prejednáva všetky zásadné otázky súvisiace s programovými cieľmi MC. VZ je oprávnené pozastaviť, pripadne zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci samé rozhodnúť.

VZ tvoria riadni členovia MC. VZ je uznášania schopné ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov. VZ volí a odvoláva členov Predsedníctva, rozhoduje o vylúčení člena z MC a o výške členského príspevku. Rokovanie VZ vedie predseda alebo ním poverený člen.

2. Predsedníctvo - je orgán volený VZ v tajnom hlasovaní a za svoju činnosť zodpovedný VZ. Funkčné obdobie Predsedníctva je 2-ročné, pričom je možné aj opakovane zastávať funkciu predsedu, resp. funkciu v Predsedníctve.

Predsedníctvo organizuje činnosť združenia, je výchovným a riadiacim orgánom MC. Predsedníctvo rozhoduje o prijímaní prípadných zamestnancov.

Predsedníctvo rozhoduje:

uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme do 100.000,- Sk

nákupe alebo predaji hnuteľných vecí v nadobúdacej cene do 100.000,- Sk

3. Predseda - zastupuje MC navonok a pred orgánom a organizáciami. Má právo zaväzovať MC a podpisové právo, a to tak, že za názvom OZ MC Nezábudka pripojí svoj podpis. Predseda je oprávnený rozhodovať o otázkach súvisiacich s bežným a riadnym chodom MC a prijímať príslušné opatrenia s tým spojené.

Okrem týchto právomocí je predseda oprávnený v mene MC:

 1. Rozhodovať o uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme do 10.000,- Sk.
 2. Rozhodovať o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí s nadobúdacou cenou do 10.000,- Sk.
 3. Rozhodovať o udelení plnej moci právnemu zástupcovi združenia.
 4. Rozhodovať o iných otázkach, na ktoré ho poverí VZ.

Podpredseda - zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti a má podpisové právo za MC, a to formou ako predseda. Podpredseda zastupuje predsedu v rozsahu, ktorý určí svojím rozhodnutím predseda.

4. Kontrolná komisia - je kontrolným orgánom, ktorý pozostáva z dvoch členov volených VZ na základe odporúčania predsedníctva. Kontrolná komisia kontroluje najmä dodržiavanie stanov, plnenie uznesení VZ, hospodársku činnosť a ďalšie úlohy uložené uznesením VZ, predsedníctva, prípadne vyplývajúce z platných právnych predpisov. 

Článok 6

Zásady hospodárenia

1.Hospodárenie MC sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu

2.MC hospodári s nehnuteľným i hnuteľným majetkom podľa platných právnych predpisov.

3.Zdrojmi majetku združenia sú najmä :

 1. zápisné a členské príspevky
 2. dobrovoľné príspevky
 3. dary
 4. dotácie samosprávnych a štátnych orgánov určené na činnosť združenia
 5. granty získané na realizáciu projektov
 6. sponzorské príspevky
 7. príjmy z činnosti združenia
 8. vlastná doplnková podnikateľská činnosť
 9. dedičstvá zo závetu.

4.Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. 

Článok 7

Zánik združenia

Združenie zaniká:

 1. zlúčením s iným združením
 2. dobrovoľným rozpustením
 3. likvidáciou v zmysle platných právnych predpisov

O zániku združenia rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov, pričom súčasne rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia.

VZ menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ.

Zánik MC likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR 

Článok 8

Záverečné ustanovenie

Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.

Združenie koná vo vlastnom mene. MC je oprávnené nadväzovať priame kontakty s inštitúciami, organizáciami a ich predstaviteľmi zo zahraničia, kde bude presadzovať záujmy svojich členov.

Uznesenie orgánov MC či iné závažné skutočnosti sa členom oznamujú ústne na VZ, písomne, alebo vhodným spôsobom, o ktorom rozhoduje Predsedníctvo.

Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený na ustanovujúcom zhromaždení OZ MC Nezábudka v Topoľčanoch, dňa 31.1.2004.

Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto nadobúdajú platnosť dňom registrácie.